32 575 Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten in verband met de verbetering van de selectiecriteria voor de aanspraak op een tegemoetkoming

33 045 Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten teneinde het recht op een tegemoetkoming afhankelijk te maken van de draagkracht

Nr. 9 MOTIE VAN HET LID KLIJNSMA C.S.

Voorgesteld 15 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de minister alternatieven voor de Wtcg onderzoekt;

overwegende, dat de minister de mogelijkheid om de TOG en de Cer te integreren onderzoekt;

overwegende, dat de uitkomsten van dit onderzoek en de conclusies die de minister daaraan verbindt grote financiële gevolgen hebben voor gehandicapten en chronisch zieken;

overwegende, dat organisaties als de CG-raad, de NPCF, het Platvorm VG, de LPGGz, de CSO, Mezzo en LOC Zeggenschap in de zorg grote deskundigheid hebben en de minister goed van advies kunnen voorzien;

verzoekt de regering in overleg te treden met deze organisaties over de aangekondigde beleidsvoornemens en de Kamer te informeren over de uitkomsten van dit overleg,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klijnsma

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Voortman

Naar boven