32 575 Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten in verband met de verbetering van de selectiecriteria voor de aanspraak op een tegemoetkoming

33 045 Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten teneinde het recht op een tegemoetkoming afhankelijk te maken van de draagkracht

Nr. 8 MOTIE VAN HET LID WIEGMAN- VAN MEPPELEN SCHEPPINK C.S.

Voorgesteld 15 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de selectiecriteria worden aangepast om een bredere toegang tot de Wtcg te bewerkstelligen;

overwegende, dat hierbij ook de levenslange hulpmiddelen voor slechtzienden en blinden worden opgenomen;

van mening, dat er ook aandacht moet komen voor het verbeteren van de selectiecriteria voor mensen met een auditieve beperking;

overwegende, dat het mogelijk is om mensen met een auditieve beperking te traceren middels een administratieve koppeling waarbij gekeken wordt naar het gebruik van een doventolkvoorziening;

verzoekt de regering aandacht te hebben voor mensen met een auditieve beperking bij het verbeteren van de selectiecriteria en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Dijkstra

Klijnsma

Omtzigt

Van der Staaij

Naar boven