32 575 Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten in verband met de verbetering van de selectiecriteria voor de aanspraak op een tegemoetkoming

33 045 Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten teneinde het recht op een tegemoetkoming afhankelijk te maken van de draagkracht

Nr. 7 MOTIE VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK

Voorgesteld 15 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het CAK een formulier heeft ontwikkeld om de tegemoetkoming terug te storten;

verzoekt de regering de som van de niet-uitgekeerde bedragen te investeren in een bestaand fonds ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit van leven voor chronisch zieken en gehandicapten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Naar boven