32 575 Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten in verband met de verbetering van de selectiecriteria voor de aanspraak op een tegemoetkoming

33 045 Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten teneinde het recht op een tegemoetkoming afhankelijk te maken van de draagkracht

Nr. 10 MOTIE VAN DE LEDEN KLIJNSMA EN VOORTMAN

Voorgesteld 15 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat uit het Nibud-rapport «Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012» naar voren komt dat de maatregelen van dit kabinet de middengroepen hard raken;

overwegende, dat het inkomensafhankelijk maken van de Wtcg grote gevolgen heeft voor de financiële situatie in huishoudens die net boven de beoogde Wtcg-grens liggen en waar meerdere gezinsleden nu nog een tegemoetkoming ontvangen;

overwegende, dat het inkomensafhankelijk maken van de Wtcg grote gevolgen heeft voor de financiële situatie in huishoudens die net boven de beoogde Wtcg-grens liggen en waar een of meer van deze tegemoetkomingen in de huidige regeling onder het hoge forfait vallen;

overwegende, dat deze uitzonderingen niet in kaart gebracht zijn en de regeling geen uitzondering maakt voor deze specifieke gevallen;

verzoekt de regering om een coulanceregeling in het leven te roepen voor chronisch zieke en gehandicapte mensen, die op deze manier onevenredig worden getroffen door de nieuwe regels,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klijnsma

Voortman

Naar boven