32 574 Wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met de bestrijding van visstroperij en het vervallen van de akte, alsmede enkele andere wijzigingen van deze en enige andere wetten

Nr. 8 MOTIE VAN HET LID JACOBI

Voorgesteld 15 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de wijziging van de Visserijwet 1963 beoogt de visstroperij en aanverwante delicten die in de Visserijwet zijn omschreven, tegen te gaan;

overwegende, het belang dat er ook voldoende capaciteit is om deze wetgeving te handhaven;

overwegende, het opheffen van visstroperijteams in het land;

verzoekt de regering een samenhangend pakket van maatregelen te nemen voor voldoende handhaving op visstroperij, en daarover de Kamer te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi

Naar boven