32 545 Wet- en regelgeving financiële markten

Nr. 49 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET

Voorgesteld 12 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Wet bankenbelasting door de regering is geëvalueerd;

overwegende dat in deze evaluatie niet zijn meegenomen de economische effecten, waaronder de CPB-raming dat de jaarlijkse groei van het bbp met 0,08% zou afvlakken bij een opbrengst van 600 miljoen euro aan bankenbelasting en gelijkluidende conclusies van de Nederlandsche Bank;

verzoekt de regering, bij de volgende evaluatie van de bankenbelasting de economische effecten zo veel mogelijk mee te nemen en de Kamer dan daarover te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Vliet

Naar boven