Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132543 nr. 16

32 543 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten, in verband met de instelling van het zelfstandig bestuursorgaan CAK

Nr. 16 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID UITSLAG TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 15

Ontvangen 7 juni 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt aan artikel 48, na het zesde lid, een lid toegevoegd, luidende:

  • 7. In afwijking van artikel 15 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen worden de personeelsleden van de in het eerste lid bedoelde rechtspersoon in dienst genomen op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. De bepalingen van titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn op deze overeenkomst van toepassing

Toelichting

In de toelichting op het wetsvoorstel is aangegeven dat het personeel van het publiekrechterlijk zelfstandig bestuursorgaan CAK als rijksambtenaren onder ARAR/BBRA gaan vallen. Met de overgang zijn kosten gemoeid.

Het doel van dit amendement is dat het personeel van het CAK hun privaatrechterlijke arbeidsovereenkomst behoudt en geen ambtenarenstatus krijgt. Ook bij zelfstandige bestuursorganen als het UWV, de SVB of de Raad voor de Rechtsbijstand is in de wet opgenomen dat het personeel een privaatrechterlijke arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht heeft en dat derhalve artikel 15 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen niet van toepassing is.

De minister kan het budget voor beheerskosten van CAK vaststellen, wijzigen en definiëren op grond van artikel 51a en 51d.

Resultaat van het amendement is dat de beheerskosten lager uit zullen vallen dan bij overgang naar ambtenarenstatus.

Uitslag