Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132543 nr. 15

32 543 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten, in verband met de instelling van het zelfstandig bestuursorgaan CAK

Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID UITSLAG

Ontvangen 1 juni 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt aan artikel 48, na het zesde lid, een lid toegevoegd, luidende:

  • 7. Het personeel van de in het eerste lid bedoelde rechtspersoon wordt in dienst genomen op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. De bepalingen van de tiende titel van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn op deze overeenkomst van toepassing.

Toelichting

In de toelichting op het wetsvoorstel is aangegeven dat het personeel van het publiekrechterlijk zelfstandig bestuursorgaan CAK als Rijksambtenaren onder ARAR/BBRA gaan vallen. Met de overgang zijn kosten gemoeid.

Het doel van dit amendement is dat het personeel van het CAK hun privaatrechterlijke arbeidsovereenkomst behouden en geen ambtenarenstatus krijgen. Ook bij het zelfstandig bestuursorgaan UWV is in de wet opgenomen dat het personeel een privaatrechterlijke arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht heeft. De minister kan het budget voor beheerskosten van CAK vaststellen, wijzigen en definiëren op grond van artikel 51a en 51d.

Resultaat van het amendement is dat de beheerskosten lager uit zullen vallen dan bij overgang naar ambtenarenstatus.

Uitslag