Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132543 nr. 10

32 543 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten, in verband met de instelling van het zelfstandig bestuursorgaan CAK

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN

Ontvangen 18 mei 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel B, worden aan artikel 48, na het zesde lid, drie leden toegevoegd, luidende:

 • 7. De bezoldiging van de leden van het CAK bedraagt per kalenderjaar ten hoogste € 187 340 aan beloning, vermeerderd met

  • a. de sociale verzekeringspremies,

  • b. € 7559 wegens belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen en

  • c. € 28 767 wegens de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn.

 • 8. De bedragen, bedoeld in het zevende lid, worden jaarlijks bij ministeriële regeling gewijzigd. De wijziging wordt bekend gemaakt vóór 1 november voorafgaand aan het jaar waarop de wijziging betrekking heeft. Deze wijzigingen worden als volgt berekend:

  • a. het bedrag, genoemd in de aanhef van het zevende lid, wordt aangepast met het percentage waarmee het salaris van het burgerlijk rijkspersoneel in de voorafgaande twaalf maanden is gewijzigd en wordt afgerond naar boven op hele euro’s.

  • b. het bedrag, bedoeld in het zevende lid, onderdeel b, wordt aangepast aan de hand van de consumentenprijsindex, geldend voor de maand september van het jaar, voorafgaand aan het jaar waarop de wijziging betrekking heeft, en wordt afgerond naar boven op hele euro’s.

  • c. het bedrag, bedoeld in het zevende lid, onderdeel c, wordt vastgesteld aan de hand van de door het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds op het moment van vaststellen van de in de eerste volzin bedoelde ministeriële regeling bij de sector Rijk voor het werkgeversdeel van de premie gehanteerde premiepercentages en franchisebedragen toe te passen op het bedrag, genoemd in de aanhef van het zevende lid, zoals dat na toepassing van onderdeel a van dit lid komt te luiden en wordt afgerond naar boven op hele euro’s. 9. In geval van een dienstverband met een kortere duur dan een kalenderjaar, onderscheidenlijk een dienstverband met een kleinere omvang dan het bij Onze Minister gebruikelijke voltijdse dienstverband, komen Onze Minister en de leden van het CAK geen beloning overeen die meer bedraagt dan het bedrag, bedoeld in het zevende lid, vermenigvuldigd met het aantal dagen waarop het dienstverband betrekking heeft en gedeeld door 365, onderscheidenlijk het aantal uren waarop het dienstverband betrekking heeft en gedeeld door het aantal uren van een voltijds dienstverband.

II

Na artikel IX wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IXA

 • 1. Indien het bij koninklijke boodschap van 14 januari 2011 ingediende voorstel van wet houdende regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector) (Kamerstukken II, 2010/11, nrs. 1–3), tot wet is of wordt verheven, en eerder in werking treedt dan deze wet, vervallen in artikel I, onderdeel B, van deze wet in artikel 48, het zevende, achtste en negende lid.

 • 2. Indien het bij koninklijke boodschap van 14 januari 2011 ingediende voorstel van wet houdende regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector) (Kamerstukken II, 2010/11, nrs. 1–3), tot wet is of wordt verheven, en later in werking treedt dan, onderscheidenlijk op dezelfde datum in werking treedt als deze wet, vervallen met ingang van de datum dat die wet in werking treedt in artikel 48 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten het zevende, achtste en negende lid.

Toelichting

Voor de bezoldiging van bestuurders van het CAK geldt het salaris van een minister als maximum.

Leijten