32 537 Regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Infrastructuur en Milieu (Kaderwet subsidies I en M)

Nr. 7 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 30 januari 2012

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Na artikel 9 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 9a

In de artikelen 7.22d, derde lid, en 7.23, derde lid, van de Waterwet wordt « artikelen 3 tot en met 6 van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat» vervangen door: artikelen 4 en 7 tot en met 9 van de Kaderwet subsidies I en M.

Toelichting

In de artikelen 7.22d, derde lid, en 7.23, derde lid, van de Waterwet wordt verwezen naar de artikelen 3 tot en met 6 van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat. Met de eerste nota van wijziging bij het wetsvoorstel Kaderwet VROM- en WWI-subsidies wordt voorgesteld om de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat in te trekken en te vervangen door een voorstel ter invoering van Kaderwet subsidies I en M. Vanwege dat voorstel moet de verwijzing naar de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat in de Waterwet worden vervangen door een verwijzing naar de soortgelijke artikelen van de Kaderwet subsidies I en M. Deze tweede nota van wijziging voorziet daarin.

De minister van Infrastructuur en Milieu, M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Naar boven