32 521 Introductie van een regeling die het mogelijk maakt oudere belastingplichtigen een tegemoetkoming te verstrekken met het oog op compensatie van koopkrachtverlies als gevolg van beleidsmaatregelen (Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen)

Nr. 9 MOTIE VAN HET LID KOŞER KAYA

Voorgesteld 14 december 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Raad van State stelt dat het bereiken van de beoogde budgettaire besparing voor de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (MKOB) twijfelachtig is;

verzoekt de regering op dit risico te anticiperen door een budget voor deze tegenvaller te reserveren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koşer Kaya

Naar boven