Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132519 nr. 8

32 519 Aanpassing van de Wet luchtvaart ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2009/12/EG van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 maart 2009 inzake luchthavengelden (PbEG L70)

Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 26 november 2010

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel B wordt als volgt gewijzigd:

a. in het eerste subonderdeel wordt de zinsnede «van het derde tot en met twaalfde lid tot vierde tot en met dertiende lid» vervangen door: van het derde tot en met dertiende lid tot vierde tot en met veertiende lid.

b. in het tweede subonderdeel wordt na de zinsnede «In het vijfde lid» ingevoegd: (nieuw).

c. na het tweede subonderdeel worden acht nieuwe subonderdelen toegevoegd welke luiden als volgt:

3. in het achtste lid (nieuw), wordt de zinsnede «derde en vierde lid» vervangen door: vierde en vijfde lid, en wordt de zinsnede «eerste en vijfde lid» vervangen door: eerste en zesde lid.

4. in het negende lid (nieuw), wordt achtereenvolgens «zevende lid» vervangen door: achtste lid, «vierde lid» vervangen door: vijfde lid en «vijfde lid» vervangen door: zesde lid.

5. in het tiende lid (nieuw), wordt de zinsnede «van het tweede tot en met achtste lid» vervangen door: van het tweede tot en met negende lid.

6. in het elfde lid (nieuw), wordt de zinsnede «met inachtneming het tweede tot en met achtste lid» vervangen door: met inachtneming van het tweede tot en met negende lid en wordt «zesde lid» vervangen door: zevende lid.

7. in het dertiende lid (nieuw), onder b., wordt «vijfde lid» vervangen door: zesde lid.

8. in het dertiende lid (nieuw), onder d., wordt «derde en vierde lid» vervangen door: vierde en vijfde lid.

9. in het dertiende lid (nieuw), onder f., wordt «zesde lid» vervangen door: zevende lid.

10. in het veertiende lid (nieuw), wordt «twaalfde lid» vervangen door: dertiende lid.

2. Onderdeel I wordt vervangen door een nieuw onderdeel I dat komt te luiden als volgt:

Artikel 11.24 komt te luiden als volgt:

Ingeval van overtreding van de artikelen 8.25d, eerste tot en met dertiende lid, de krachtens het veertiende lid gestelde regels, 8.25da, vijfde en zesde lid, 8.25e, eerste, tweede, derde of vierde lid, de krachtens het vijfde lid gestelde regels, 8.25ea, tweede, derde lid of vierde lid, laatste volzin, 8.25f, eerste, tweede, vierde, achtste of negende lid, de krachtens het tiende lid gestelde regels, 8.25ga of 8.25h, eerste of derde lid, zijn artikel 54a en hoofdstuk 7, met uitzondering van de artikelen 58a en 63, van de Mededingingswet van overeenkomstige toepassing.

Toelichting

Deze nota van wijziging strekt ertoe enige wijzigingen van technische aard door te voeren in het wetsvoorstel.

In artikel 8.25d (Artikel I, Onderdeel B) worden enkele, onder meer als gevolg van tussentijdse wijzigingen van de regelgeving, achterhaalde verwijzingen verbeterd. Tevens wordt in artikel 8.25d (Artikel I, Onderdeel B) een grammaticale verbetering aangebracht.

In artikel 11.24 (Artikel I, Onderdeel I) waren door vernummering onjuiste verwijzingen opgenomen. Deze worden hierbij hersteld.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

J. J. Atsma