Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132505 nr. 10

32 505 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2011)

Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BRAAKHUIS EN BASHIR

Ontvangen 3 november 2010

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel VII wordt na onderdeel C een onderdeel toegevoegd, luidende:

D. In Artikel 72 vervalt het eerste lid alsmede de aanduiding «2. » voor het tweede lid.

Toelichting

Dit amendement beoogt de zogenaamde Edelweiss constructie onmogelijk te maken. Dit is een constructie waarmee door het gebruik van het beroepsgeheim van notarissen de erfenis van ongeregistreerde bezittingen of bezittingen die vallen onder het bankgeheim buiten de erfbelasting wordt gelaten. Deze mogelijkheid komt voort uit het feit dat erfgenamen niet altijd zelf aangifte kunnen doen, aangezien dit op basis van artikel 72 lid 1 in de successiewet 1956 moet worden gedaan door de executeur-testamentair. Deze executeur-testamentair kan door de erflater zelf voor het overlijden worden aangewezen. Als een executeur zich bijvoorbeeld heeft gevestigd in Zwitserland, hoeft deze zich niets aan te trekken van de regels die hier aan executeurs worden opgelegd. Door het beroepsgeheim van de executeur kunnen bezittingen verborgen blijven. Na 12 jaar verjaart in ons land ook een eventuele straf voor het niet betalen van erfbelasting en is de erfenis zodoende belastingvrij. De erfgenamen kunnen op dat moment alsnog van de executeur toegang tot de Zwitserse bankrekening krijgen of tot andere zaken zonder dat er ooit erfbelasting is betaald.

Het schrappen van lid 1 van artikel 72 successiewet 1956 zorgt ervoor dat de erfgenamen altijd zelf de aangifte moeten ondertekenen en zij dus bij valse successieaangifte mede onderhevig zijn aan de bestaande fiscale sancties bij valse of onvolledige aangiftes. Dat is ook de normale gang van zaken bij alle andere belastingen.

Door het in beheer nemen van de nalatenschap en de tekeningsbevoegdheden van de executeur-testamentair met beheersexecutele zijn de erfgenamen uitgeschakeld geraakt terzake van de fiscaliteit. Door dit amendement kan dus niet meer via de Edelweissroute constructie erfbelasting worden ontweken doordat de erflater tevoren, middels het benoemen van een executeur-testamentair met beheersexecutele, misbruik kan maken van de mogelijkheid dat aangifteplicht en belastingplicht van zijn erfgenamen wordt gescheiden.

Braakhuis

Bashir