32 502 Staat van de Europese Unie 2010–2011

Nr. 6 MOTIE VAN DE LEDEN PLASTERK EN VOORDEWIND

Voorgesteld 26 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat alle EU-lidstaten inclusief Nederland als gevolg van de financiële crisis bezuinigen;

van mening, dat er voldoende begrotingsposten zijn waarop bezuinigd kan worden zoals het verhuiscircus naar Straatsburg en de landbouwsubsidies;

verzoekt de regering bij de EU-begroting 2012 en 2013 te streven naar een nominale nullijn en bij de EU-meerjarenbegroting 2014–2020, naast de inzet op het behoud van de Nederlandse afdrachtkorting van minimaal 1 mld., niet akkoord te gaan met een begroting die verder gaat dan de nominale nullijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Plasterk

Voordewind

Naar boven