32 502 Staat van de Europese Unie 2010–2011

Nr. 14 MOTIE VAN DE LEDEN EL FASSED EN SCHOUW

Voorgesteld 26 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de mediavrijheid in verschillende lidstaten van de Europese Unie onder druk staat;

constaterende, dat het Europees Parlement de Europese Commissie op 10 maart jl. heeft opgeroepen om een ontwerprichtlijn voor te stellen die mediavrijheid en -pluralisme waarborgt;

overwegende, dat vrije media onmisbaar zijn voor een levende democratie;

overwegende, dat de Europese Unie haar kandidaat-lidstaten alleen met gezag kan aanspreken op schendingen van de mediavrijheid indien zij verzekert dat haar lidstaten de standaarden voor mediavrijheid van de Raad van Europa en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa naleven;

overwegende, dat Nederland een traditie heeft in het bevorderen van persvrijheid in de wereld;

verzoekt de regering bij de Europese Commissie te pleiten voor een ontwerprichtlijn die minimumwaarborgen bevat voor vrije en pluriforme media,

en gaat over tot de orde van de dag.

El Fassed

Schouw

Naar boven