32 502 Staat van de Europese Unie 2010–2011

Nr. 13 MOTIE VAN DE LEDEN EL FASSED EN SCHOUW

Voorgesteld 26 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Europese Unie een unie van waarden is, waartoe mensenrechten en democratie behoren;

overwegende, dat respect voor mensenrechten en de democratische rechtstaat essentieel zijn voor het wederzijds vertrouwen tussen lidstaten, instellingen en burgers van de Europese Unie;

overwegende, dat mensenrechten en democratie in verschillende lidstaten onder druk staan;

overwegende, dat de Europese Commissie jaarlijkse rapportages opstelt over kandidaat- en aspirant-lidstaten, waarin getoetst wordt in hoeverre deze landen de waarden uit het Verdrag van Lissabon en het Grondrechtenhandvest van de Europese Unie daadwerkelijk naleven;

verzoekt de regering om te bevorderen dat de Europese Commissie periodiek rapporteert over de naleving van Europese grondrechten binnen de huidige lidstaten van de Unie en aanbevelingen doet voor verbeteringen,

en gaat over tot de orde van de dag.

El Fassed

Schouw

Naar boven