32 500 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011

Nr. 98 MOTIE VAN HET LID DE MOS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat bij deskundigen en binnen de politie grote twijfel bestaat of de voetbalwet gaat werken;

overwegende, dat de Engelse voetbalwet met tastbaar resultaat verder gaat dan de Nederlandse;

verzoekt de regering in overleg te treden met deskundigen en de politie om te onderzoeken hoe de hiaten uit de voetbalwet kunnen worden gehaald om zo het hooliganisme in Nederland volledig uit te bannen en de Kamer hierover te berichten, ten minste na het seizoen 2010–2011,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Mos

Naar boven