32 500 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011

Nr. 94 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEKKEN EN DIJKSTA

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het project «meedoen door sport» een groot succes is en dat meerdere gemeenten en sportbonden zouden willen meedoen;

overwegende, dat de wens om het project «meedoen door sport» breed gedragen wordt en eerder op brede ondersteuning in de Kamer kon rekenen;

verzoekt de regering de mogelijkheden om het programma «meedoen door sport» open te stellen voor meerdere gemeenten en sportbonden verder te onderzoeken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dekken

Dijkstra

Naar boven