Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-XVI nr. 160

32 500 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011

Nr. 160 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag. 2 september 2011

Mede namens de minister van Veiligheid en Justitie bied ik u hierbij aan het Jaarverslag 2010 van de regionale toetsingscommissies euthanasie1.

In het jaarverslag leggen de commissies verantwoording af over hun wijze van toetsing op grond van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (WTL). In de bijlage van het jaarverslag treft u tevens een algemeen en een per regio uitgesplitst overzicht aan van het aantal meldingen in 2010.

In 2010 hebben de regionale commissies 3136 meldingen van levensbeëindiging op verzoek of hulp bij zelfdoding ontvangen. Dit is een stijging van negentien procent ten opzichte van 2009. In de binnenkort te starten evaluatie van de WTL zullen de oorzaken van het gestegen aantal meldingen worden onderzocht.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.