32 500 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011

Nr. 9 MOTIE VAN DE LEDEN KLAVER EN VERMEIJ

Voorgesteld 18 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat uitkeringsinstanties op het gebied van sociale zekerheid door de Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering verplicht worden om bij onrechtmatige betaling uitkeringen te herzien en tot terugvordering over te gaan;

overwegende, dat slechts bij dringende reden, zijnde individuele situaties en financiële of sociale nood, een uitzondering gemaakt kan worden door deze uitkeringsinstanties;

constaterende, dat deze wettelijke verplichting tot terugvordering bij falen van deze uitkeringsinstanties, zoals bij de voorliggende casus «herzieningsoperatie vanuit de WW gestarte zelfstandigen», leidt tot onrechtvaardige beleidsvoering;

van mening, dat deze onrechtvaardigheid met name ontstaat als cliënten redelijkerwijs niet hadden kunnen begrijpen dat zij te veel uitkering ontvingen;

verzoekt de regering de bestaande discretionaire ruimte in de Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering uit te breiden zodat bij overheidsfalen de uitkeringsinstantie niet gehouden is aan de verplichting om over te gaan tot terugvordering en de Kamer hierover spoedig te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Vermeij

Naar boven