32 500 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011

Nr. 62 MOTIE VAN HET LID APTROOT C.S.

Voorgesteld 16 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het bestaansrecht van de product- en bedrijfschappen ter discussie staat;

verzoekt de regering te onderzoeken welke taken naast de medebewindstaken onmisbaar zijn;

verzoekt de regering voorts te onderzoeken of en, zo ja, hoe deze taken zonder product- en bedrijfschappen zouden kunnen worden ondergebracht;

verzoekt de regering dit onderzoek binnen zes maanden uit te voeren en aan de Kamer voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Aptroot

Koopmans

Van den Besselaar

Naar boven