32 500 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011

Nr. 65 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 november 2010

Naar aanleiding van het verzoek van 12 oktober 2010 (32 500-XIII-5/2010D39617) om uw Kamer te informeren over de vraag of er nog meer incidenten bekend zijn met betrekking tot de uitvoering van sanctiemaatregelen, kan ik u mede namens de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Financiën het volgende antwoorden.

Op het moment dat de Douane de onvolkomenheden met betrekking tot de twee zendingen naar Iran ontdekte, is de minister van Economische Zaken hiervan op de hoogte gesteld, waarna zij vervolgens uw Kamer heeft geïnformeerd. Er zijn mij geen eerdere incidenten bekend die niet al op enigerlei wijze aan de Kamer zijn gemeld1, en ik vertrouw erop dat de naar aanleiding van deze incidenten genomen maatregelen zullen helpen voorkomen dat zich in de toekomst nieuwe incidenten zullen voordoen.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker


XNoot
1

Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006, 22 054, nr. 108.

Naar boven