32 500 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011

Nr. 195 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 april 2011

Hierbij ontvangt u het Actieplan Aardwarmte.1 Aardwarmte is een duurzame energieoptie met potentie. 11 petajoule (PJ) in 2020 door middel van aardwarmte is niet ondenkbaar. Uitgaande van het gemiddelde warmtegebruik van 40 gigajoule (GJ) per huishouden, kan 11 PJ voldoen aan de warmtevraag van 275 000 huishoudens.

Het actieplan beschrijft de acties die nodig zijn om de prille ontwikkeling van aardwarmte door te laten zetten. Het gaat om acties door verschillende partijen, waaronder het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het actieplan komt voort uit een breder besef van het belang van duurzame warmte. Duurzame warmte kan een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de Europese doelstelling van 14% duurzame energie in 2020. Tevens wordt hiermee invulling gegeven aan de motie Samsom (Kamerstuk 32 123 XI, nr. 40).

De focus van het actieplan ligt op het stimuleren van de bestaande plannen in de markt waarbij aardwarmte ingezet wordt voor het verwarmen van kassen, woningen en bedrijven. Aardwarmte wordt momenteel in zes projecten toegepast, daarnaast zijn er meerdere projecten in voorbereiding.

De belangrijkste (nieuwe) acties van de Rijksoverheid om de knelpunten te verminderen of op te lossen zijn:

  • Verbetering overheidsgarantieregeling;

  • Mogelijkheden creëren om aardwarmte op te nemen in de SDE+ (zowel elektriciteit en warmte);

  • Verkennen verruiming financieringsmogelijkheden door revolverende fondsen en/of verruimde financieringsgaranties;

  • Vergroten kennis van de ondergrond en stimuleren van kennisdeling;

  • Ontwikkelen structuurvisie diepe ondergrond;

  • Versimpelen Mijnbouwwet en ontwikkelen voorwaarden voor verlenging mijnbouwvergunningen; en

  • Voortzetten programma Kas als Energiebron.

Om de ontwikkeling van aardwarmte te laten doorzetten zijn, naast de acties van de Rijksoverheid, ook acties van andere partijen nodig. In het actieplan is daarom een totaaloverzicht opgenomen van lopende en eventuele nieuwe acties door de verschillende partijen. Het actieplan is besproken met verschillende belanghebbenden zoals de Stichting Platform Geothermie, Kas als Energiebron en het IPO.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven