32 500 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011

Nr. 193 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 april 2011

Tijdens het debat over de EL&I-begroting1 (24 november 2010) hebben een aantal fracties in uw Kamer hun zorg uitgesproken over het feit dat steeds meer aanbieders van mobiele telefonie overstapten naar afrekenen per minuut in plaats van per seconde. Ik heb toen aangegeven die zorg te delen. Ik heb uw Kamer toegezegd in gesprek te gaan met de aanbieders en ervoor te zorgen dat begin 2011 de consument meer keuze zou hebben voor afrekenen per seconde.

Met deze brief informeer ik u over de stand van zaken met betrekking tot de afrekenmethode bij mobiel bellen. De situatie is verbeterd ten opzichte van november vorig jaar. Alle drie grote aanbieders (KPN, Vodafone, T-Mobile) bieden hun klanten weer de mogelijkheid om af te rekenen per seconde. Bovendien hebben de bedrijven maatregelen genomen om consumenten duidelijker te informeren over de gehanteerde afrekenmethode. Daarom grijp ik op dit moment niet verder in, in deze markt. Wel blijf ik samen met de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) de ontwikkelingen rondom de afrekenmethode en tarieftransparantie nauwgezet volgen om te voorkomen dat de consument geconfronteerd wordt met onduidelijkheid of een gebrek aan keuze.

Toelichting

Afrekenen per minuut verdient wat mij betreft niet de schoonheidsprijs. Ik zou liever zien dat per seconde afgerekend wordt, omdat dat duidelijker is voor de consument en er geen technische belemmeringen zijn om per seconde af te rekenen. Ik was dan ook, net als uw Kamer en veel consumenten, onaangenaam verrast door het besluit van KPN en Vodafone in het najaar van 2010 om voortaan uitsluitend af te rekenen per minuut. Met dit besluit werd de mogelijkheid voor consumenten om te kiezen voor een abonnement dat afrekent per seconde sterk beperkt. Bovendien was in een aantal gevallen onvoldoende duidelijk voor consumenten op welke wijze werd afgerekend. Ik heb de aanbieders daarom tot begin 2011 de tijd gegeven om ervoor te zorgen dat de consument weer meer keuze krijgt voor afrekenen per seconde en om de transparantie over de gehanteerde afrekenmethode te verbeteren.

Inmiddels is de situatie verbeterd. KPN en Vodafone hebben weer abonnementen geïntroduceerd die afrekenen per seconde. T-Mobile heeft helaas een aantal abonnementen die per seconde afrekenden geschrapt, maar ook bij deze operator kunnen klanten nog steeds kiezen voor een abonnement dat afrekent per seconde. De aanbieders hebben ook maatregelen genomen om de consument beter te informeren over de gehanteerde afrekenmethode.

De consument heeft nu weer meer mogelijkheden om te kiezen voor afrekenen per seconde. Daarmee vervalt de noodzaak en ook de economische onderbouwing voor aanvullende regels. Wel ziet OPTA erop toe dat de aanbieders voldoen aan de nieuwe transparantieregels die eind vorig jaar zijn ingegaan en die aanbieders verplichten om helder te zijn over voorwaarden en tarieven. Als dat niet het geval, kan OPTA ingrijpen. Verder is het nu aan de consument om zijn voorkeur te bepalen en te «stemmen met zijn voeten» als hij wil afrekenen per seconde. De voornoemde transparantieregels en eerder ingevoerde regels om overstappen te vergemakkelijken helpen de consument daarbij.

Uiteraard zal ik erop toezien dat er keuze voor de consument blijft. Mocht in de toekomst blijken dat de keuze voor afrekenen per seconde wegvalt, dan heb ik alsnog de mogelijkheid om in te grijpen. Ik teken daarbij wel aan dat aan verder ingrijpen (bijvoorbeeld door een verbod op afrekenen per minuut) een aantal nadelen kleven. Ingrijpen leidt tot extra regelgeving en administratieve lasten en een extra beslag op de beperkte middelen van toezichthouder OPTA. Daarnaast beperkt een verbod de ondernemersvrijheid in een vrije markt.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen


X Noot
1

TK handelingen 2010–2011, nr. 26, blz. 66–128.

Naar boven