32 500 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011

Nr. 165 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 december 2010

Bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken van 29 oktober 2009 is de motie Smeets cs. (32 123 XIII, nr. 22) aangenomen, waarin wordt aangedrongen op het oprichten van een Taskforce Kredietverlening. Bij brief van 26 januari 2010 heeft de toenmalige minister van Economische Zaken u geïnformeerd over de oprichting en taakopdracht van de Taskforce.

De Taskforce onder leiding van de voorzitter van MKB Nederland, Loek Hermans, met vertegenwoordigers namens MKB Nederland, VNO-NCW, de Nederlandse Vereniging van Banken en de ministeries van Financiën en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, heeft inmiddels zijn activiteiten afgerond. De Taskforce geeft in zijn eindverslag een weergave van de ontwikkelingen op het gebied van kredietverlening met name aan het midden- en kleinbedrijf gedurende de afgelopen periode. De Taskforce heeft waardevolle resultaten opgeleverd, zoals het oprichten van de ondernemerskredietdesk. Verder wordt het beschikbare cijfermateriaal over kredietverlening gepresenteerd en voorzien van een analyse. Ook wordt ingegaan op de knelpunten die bedrijven ondervonden bij het verkrijgen van bankleningen en de oorzaken daarvan. De Taskforce heeft nadrukkelijk aangegeven dat het (uitgebreide) overheidsinstrumentarium in de afgelopen periode waardevol is gebleken om de effecten van de financiële crisis op de kredietverlening aan het bedrijfsleven te mitigeren.

De Taskforce heeft een aantal conclusies en aanbevelingen geformuleerd. Over die aanbevelingen en conclusies die betrekking hebben op de overheid zal het kabinet u nader informeren. Het doet mij genoegen u hierbij het eindrapport van de Taskforce toe te mogen zenden1.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven