32 500 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2011

Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 1 november 2010

Artikel I

In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2011 worden de volgende wijzigingen aangebracht.

A.

Het opschrift komt te luiden:

Voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2011.

B.

In wetsartikel 1. komt «het Ministerie van» te vervallen.

C.

In wetsartikel 2 worden de woorden «van het Ministerie van» vervangen door: met betrekking tot .

D.

In het opschrift boven de departementale begrotingsstaat, boven de begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst en boven de begrotingsstaat van het Waddenfonds komen de worden «Ministerie van» te vervallen.

Artikel II

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd (bedragen x € 1 000):

Omschrijving

Stand ontwerpbegroting vóór Nota van Wijziging

Stand ontwerpbegroting na Nota van Wijziging

  

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

Totaal

 

1 068 002

176 847

 

1 118 905

35 067

        
 

Beleidsartikelen

 

703 979

143 596

 

754 912

1 816

01

Optimalisering van de ruimtelijke afweging

35 259

40 681

934

37 759

43 181

934

02

Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid

55 774

98 947

41 930

77 616

163 309

0

03

Klimaat en luchtkwaliteit

76 645

109 620

80 900

70 105

97 080

0

04

Duurzaam produceren

24 082

143 057

0

17 395

136 370

0

05

Vervallen

0

0

0

0

0

0

06

Risicobeleid

50 168

63 718

950

47 846

61 396

0

07

Versterken van het internationale VROM en WWI beleid

9 322

102 046

0

9 071

101 795

0

08

Vervallen

0

0

0

0

0

0

09

Handhaving en toezicht

48 154

48 154

882

48 154

48 154

882

10

Leefomgevingskwaliteit

140 844

97 756

18 000

132 715

103 627

0

        
 

Niet-beleidsartikelen

 

364 023

33 251

 

363 993

33 251

91

Algemeen

359 670

331 208

33 251

359 670

331 208

33 251

92

Nominaal en onvoorzien

32 815

32 815

0

32 785

32 785

0

Toelichting

Algemene toelichting

De wijziging van het opschrift van het wetsvoorstel en de wijziging van wetsartikel 1 hangt samen met de opheffing van het ministerie, waartoe het kabinet heeft besloten, en met de verdeling van de beleidsaangelegenheden waarmee het ministerie was belast over andere ministeries (zie Koninklijk besluit van 14 oktober 2010, Stcrt. 2010, 16525). Die verdeling of beleidsherverkaveling zal in de loop van 2011 organisatorisch vorm worden gegeven. De begroting 2011 zal daartoe stapsgewijs worden aangepast.

Omdat met ingang van 14 oktober 2010 het Ministerie van VROM is opgeheven, kan er bij een juiste toepassing van artikel 1, lid 1, onder a, van de Comptabiliteitswet 2001 geen sprake meer zijn van een begroting van het Ministerie van VROM. Er is een (spoed)wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 in voorbereiding die voor de (overgangs)periode waarin de verdeling van de beleidsaangelegenheden over andere ministeries plaatsvindt, voorziet in de mogelijkheid van een aparte begroting van VROM. Aan die wetswijziging zal voldoende terugwerkende kracht worden verleend, zodat thans al in het onderhavige wetsvoorstel op die naamswijziging vooruit kan worden gelopen.

In deze nota van wijziging worden de begrotingsaanpassingen voor 2011 voorvloeiend uit het Regeerakkoord in de onderhavige begroting doorgevoerd, exclusief de beleidsherverkavelingen. De beleidsherverkavelingen zullen, voor zover die herverkavelingen op korte termijn organisatorisch kunnen worden doorgevoerd, in een incidentele suppletoire begroting worden opgenomen, die rond het kerstreces bij de Tweede Kamer zal worden ingediend.

Tabel 1. Verantwoordelijkheidsverdeling ministers

Art. nr.

Omschrijving

Beleidsverantwoordelijke ministers

Opmerking

 

Beleidsartikelen

  

01

Optimalisering van de ruimtelijke afweging

Minister van I&M

 

02

Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid

Minister van I&M

 

03

Klimaat en luchtkwaliteit

Minister van I&M

 
 

Tegengaan klimaatverandering

Minister van I&M en de minister van ELI

NEA (naar ELI)

04

Duurzaam produceren

Minister van I&M

 

05

Vervallen

  

06

Risicobeleid

Minister van I&M

 

07

Versterken van het internationale VROM en WWI beleid

Minister van I&M

 

08

Vervallen

  

09

Handhaving en toezicht

Minister van I&M

 

10

Leefomgevingskwaliteit

Minister van I&M

 
    
 

Niet-beleidsartikelen

  

91

Algemeen

  
 

Apparaat begroting WWI

Minister van BZK

 
 

Gemeenschappelijke voorzieningen

Minister van I&M en de minister van BZK

 

92

Nominaal en onvoorzien

Minister van I&M en de minister van BZK

 

Toelichting bij de departementale begrotingsstaat

Taakstellingen Regeerakkoord

De taakstelling is waar mogelijk verwerkt op de beleidsartikelen. Waar geen of onvoldoende budgettaire ruimte aanwezig is op het betreffende beleidsartikel, wordt de taakstelling op artikel 92 Nominaal en onvoorzien geboekt. Bij de beleidsherverkaveling zal de uiteindelijke verdeling over de artikelen worden verwerkt.

In onderstaande tabel zijn de budgettaire aanpassingen op artikelniveau opgenomen.

Tabel 2. Taakstellingen RA (x € 1 000)

Omschrijving

Uitgaven

    
  

2011

2012

2013

2014

2015

 

Totaal

– 22 000

– 38 000

– 181 000

– 239 000

– 269 000

       
 

Beleidsartikelen

– 21 970

– 37 770

– 155 670

– 175 139

– 175 139

01

Optimalisering van de ruimtelijke afweging

     

02

Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid

– 2 000

– 7 000

– 7 000

– 13 469

– 13 469

03

Klimaat en luchtkwaliteit

– 4 710

– 3 710

– 4 870

– 4 870

– 4 870

04

Duurzaam produceren

– 9 687

– 10 257

– 125 808

– 125 808

– 125 808

05

Vervallen

     

06

Risicobeleid

– 2 322

– 3 432

– 4 505

– 4 505

– 4 505

07

Versterken van het internationale VROM en WWI beleid

– 251

– 371

– 487

– 487

– 487

08

Vervallen

     

09

Handhaving en toezicht

0

0

0

0

0

10

Leefomgevingskwaliteit

– 3 000

– 13 000

– 13 000

– 26 000

– 26 000

       
 

Niet-beleidsartikelen

– 30

– 230

– 25 330

– 63 861

– 93 861

91

Algemeen

     

92

Nominaal en onvoorzien

– 30

– 230

– 25 330

– 63 861

– 93 861

Toelichting per artikel

Artikel 2

Op dit artikel zijn de afboekingen Regeerakkoord voor Gebiedsontwikkeling, Bufferzones en het Waddenfonds verwerkt.

Artikel 3

De taakstellingen Roetfilters, ProMT, SMOM en een deel van de ombuiging op materieel/onderzoek zijn hier ingevuld.

Artikel 4

Op dit artikel is de bijdrage aan het Afvalfonds geschrapt, diverse kleine subsidies zijn verlaagd en een deel van de ombuiging op materieel/onderzoek is hier ingevuld.

Artikel 6

Ook op dit artikel is gekort voor de ombuiging materieel/onderzoek.

Artikel 7

Een deel van de taakstelling materieel/onderzoek is hier verdeeld.

Artikel 10

Op dit artikel zijn de taakstellingen Bodembescherming, duurzaam bodemgebruik en milieukwaliteit en bronbeleid geluid verwerkt.

Artikel 92

De taakstelling op het apparaat zijn op dit artikel gestald. Dat geldt eveneens voor een deel van de subsidietaakstelling die nog niet is verdeeld.

FES

In het Regeerakkoord is afgesproken dat de belegde ruimte wordt overgeheveld naar het Infrafonds, resp. de departementale begrotingen. Dit betekent dat de FES-begroting voor de jaren 2011 en volgende wordt leeggeboekt. Tegelijkertijd worden de FES-bijdragen aan de ontvangstenkant van de corresponderende vakbegroting tot nul teruggebracht; deze mutatie is hiervan het gevolg. De betreffende projecten worden voortaan uitsluitend via de uitgavenkant van de begroting verantwoord, en vinden gewoon doorgang.

Tabel 3. FES mutaties (x € 1 000)
 

Omschrijving

Uitgaven

    
  

2011

2012

2013

2014

2015

 

Totaal

72 903

99 130

280 600

88 016

51 526

       
 

Beleidsartikelen

72 903

99 130

280 600

88 016

51 526

01

Optimalisering van de ruimtelijke afweging

2 500

2 000

500

0

0

02

Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid

66 362

39 900

183 100

41 600

18 300

03

Klimaat en luchtkwaliteit

– 7 830

55 730

82 500

39 660

32 100

04

Duurzaam produceren

3 000

700

0

0

0

05

Vervallen

     

06

Risicobeleid

0

0

0

0

0

07

Versterken van het internationale VROM en WWI beleid

0

0

0

0

0

08

Vervallen

     

09

Handhaving en toezicht

0

0

0

0

0

10

Leefomgevingskwaliteit

8 871

800

14 500

6 756

1 126

       
 

Niet-beleidsartikelen

0

0

0

0

0

91

Algemeen

0

0

0

0

0

92

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

In onderstaande tabel is voor de volledigheid het meerjarenperspectief gegeven van de uitwerking van het Regeerakkoord voor VROM.

Tabel 4. Standen begroting 2011 na 1e NvW (x € 1 000)

Omschrijving

Uitgaven

    
  

2011

2012

2013

2014

2015

 

Totaal

1 118 905

967 423

882 388

562 321

679 475

       
 

Beleidsartikelen

754 912

651 974

620 326

347 024

493 305

01

Optimalisering van de ruimtelijke afweging

43 181

37 792

28 806

27 678

27 678

02

Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid

163 309

114 071

239 874

85 299

63 708

03

Klimaat en luchtkwaliteit

97 080

86 555

104 043

61 372

53 812

04

Duurzaam produceren

136 370

130 992

15 330

15 293

16 072

05

Vervallen

0

0

0

0

0

06

Risicobeleid

61 396

43 466

16 490

17 490

71 690

07

Versterken van het internationale VROM en WWI beleid

101 795

92 593

65 020

8 451

9 351

08

Vervallen

0

0

0

0

0

09

Handhaving en toezicht

48 154

50 049

51 226

53 237

53 237

10

Leefomgevingskwaliteit

103 627

96 456

99 537

78 204

197 757

  

0

    
 

Niet-beleidsartikelen

363 993

315 449

262 062

215 297

186 170

91

Algemeen

331 208

297 158

275 825

272 454

275 106

92

Nominaal en onvoorzien

32 785

18 291

– 13 763

– 57 157

– 88 936

Ontvangsten

Tabel 5. Aanpassingen bij Nota van wijziging (x € 1 000)

Omschrijving

Ontvangsten

    
  

2011

2012

2013

2014

2015

 

Totaal

– 141 780

– 60 570

685 500

694 000

694 000

       
 

Beleidsartikelen

– 141 780

– 60 570

685 500

694 000

694 000

01

Optimalisering van de ruimtelijke afweging

0

0

0

0

0

02

Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid

– 41 930

– 34 000

– 8 500

0

0

03

Klimaat en luchtkwaliteit

– 80 900

– 10 270

694 000

694 000

694 000

04

Duurzaam produceren

0

0

0

0

0

05

Vervallen

     

06

Risicobeleid

– 950

– 300

0

0

0

07

Versterken van het internationale VROM en WWI beleid

0

0

0

0

0

08

Vervallen

     

09

Handhaving en toezicht

0

0

0

0

0

10

Leefomgevingskwaliteit

– 18 000

– 16 000

0

0

0

       
 

Niet-beleidsartikelen

0

0

0

0

0

91

Algemeen

0

0

0

0

0

92

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

Toelichting bij artikel 3

Het betreft de opbrengsten van de emissierechten die vanaf 2013 in Europees verband worden geveild. De opbrengsten die in de door het CPB in de MLT op € 700 mln zijn geraamd worden aangemerkt als «collectieve last» en lopen mee in het inkomstenkader.

Tabel 6. Standen begroting 2011 na 1e NvW (x 1 000)

Omschrijving

Ontvangsten

    
  

2011

2012

2013

2014

2015

 

Totaal

35 067

35 027

732 574

732 574

732 574

       
 

Beleidsartikelen

1 816

1 816

701 816

701 816

701 816

01

Optimalisering van de ruimtelijke afweging

934

934

934

934

934

02

Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid

0

0

0

0

0

03

Klimaat en luchtkwaliteit

0

0

700 000

700 000

700 000

04

Duurzaam produceren

0

0

0

0

0

05

Vervallen

     

06

Risicobeleid

0

0

0

0

0

07

Versterken van het internationale VROM en WWI beleid

0

0

0

0

0

08

Vervallen

     

09

Handhaving en toezicht

882

882

882

882

882

10

Leefomgevingskwaliteit

0

0

0

0

0

       
 

Niet-beleidsartikelen

33 251

33 211

30 758

30 758

30 758

91

Algemeen

33 251

33 211

30 758

30 758

30 758

92

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Naar boven