32 500 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2011

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

21 september 2010

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren en dat overigens de inrichting van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Waddenfonds moet geschieden met inachtneming van de bepalingen van de Wet op het Waddenfonds;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2011 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst «Nederlandse Emissieautoriteit» van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voor het jaar 2011 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2011 wordt vastgesteld.

Artikel 4

De vaststelling van de in de artikelen 1, 2 en 3 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2011
Departementale begrotingsstaat (XI) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...
Begroting 2011
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
(x € 1 000)
 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

Totaal

832 733

1 068 002

176 847

     
 

Beleidsartikelen

 

703 979

143 596

01

Optimalisering van de ruimtelijke afweging

35 259

40 681

934

02

Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid

55 774

98 947

41 930

03

Klimaatverandering en luchtkwaliteit

76 645

109 620

80 900

04

Duurzaam produceren

24 082

143 057

0

05

Vervallen

0

0

0

06

Risicobeleid

50 168

63 718

950

07

Versterken van het internationale milieubeleid

9 322

102 046

0

08

Vervallen

0

0

0

09

Handhaving en toezicht

48 154

48 154

882

10

Leefomgevingskwaliteit

140 844

97 756

18 000

     
 

Niet-beleidsartikelen

 

364 023

33 251

91

Algemeen

359 670

331 208

33 251

92

Nominaal en onvoorzien

32 815

32 815

0

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst behorende bij de Wet van .........., Stb. ...
Begroting 2011
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
(x € 1 000)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Naam Baten-lastendienst

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

01 Nederlandse Emissieautoriteit

6 587

6 587

0

(x € 1 000)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

 

Naam Baten-lastendienst

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

 

01 Nederlandse Emissieautoriteit

1 680

1 400

 
Begrotingsstaat van het Waddenfonds behorende bij de Wet van .........., Stb. ...
Begroting 2011
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
(x € 1000)
 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

Beleidsartikel

   
     

01

Waddenfonds

36 515

80 478

33 878

     
 

Subtotaal

 

80 478

33 878

 

Na/Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar (2010)

 

0

0

 

Subtotaal

 

80 478

33 878

     
 

Na/Voordelig eindsaldo (cumulatief) begrotingsjaar (2011)

 

0

0

 

Totaal

 

80 478

33 878

Begrote uitgaven naar artikel voor 2011 (x € miljoen)

Begrote uitgaven naar artikel voor 2011 (x 				  € miljoen)

Begrote ontvangsten naar artikel voor 2011 (x € miljoen)

Begrote ontvangsten naar artikel voor 2011 (x 				  € miljoen)
Naar boven