Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-VIII nr. 184

32 500 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011

Nr. 184 BIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 juni 2011

Hierbij stuur ik u het advies van de hoogleraren onderwijsrecht inzake de vrijheid van stichting dat op verzoek van Uw Kamer is gevraagd.1

Mijn ambtenaren hebben dit advies gisteravond ontvangen. Een onderdeel van het advies betreft de Wet fusietoets in het onderwijs. De hoogleraren onderwijsrecht zijn van oordeel dat de bepaling in de Wet fusietoets «dat de Minister goedkeuring aan een fusie kan onthouden, indien dat tot gevolg heeft dat de «de daadwerkelijke variatie van het onderwijsaanbod» zowel in het opzicht van richting en pedagogisch-didactische aanpak binnen het voedingsgebied van de te fuseren scholen of rechtspersonen op significante wijze wordt belemmerd» onwenselijk is en dient te worden geschrapt.

In het licht van het algemeen overleg «Onderzoek naar de relatie tussen financiële prikkels, fusies en schaalgrootte in het onderwijs» heb ik gemeend u van deze opvatting direct in kennis te moeten stellen. Ik doe dat door toezending van het integrale advies.

Overigens ben ik van oordeel dat de Wet fusietoets moet worden uitgevoerd zoals die nu luidt. Of het advies van de hoogleraren zou moeten leiden tot wijziging van de wet, zal ik nader bestuderen. Om de huidige Wet fusietoets die inmiddels in het Staatsblad is gepubliceerd zorgvuldig te kunnen invoeren, acht ik het vaststellen van de beleidsregel die geagendeerd is voor het algemeen overleg noodzakelijk.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.