32 500 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011

Nr. 37 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ

Voorgesteld 2 december 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de staatscommissie Grondwet zich naar aanleiding van het debat over het initiatiefvoorstel-Van der Staaij (30874) heeft gebogen over artikel 91, derde lid, van de Grondwet;

overwegende, dat de meerderheid van de staatscommissie de aanbeveling doet, de Grondwet zo te herzien dat het vereiste van een twee derde meerderheid voor meer belangrijke verdragen gaat gelden;

verzoekt de regering in het kabinetsstandpunt over de staatscommissie nader aan te geven welke criteria daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen, indien dit voorstel zou worden gevolgd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Naar boven