Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-VII nr. 30

32 500 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011

Nr. 30 MOTIE VAN HET LID SCHOUW C.S.

Voorgesteld 2 december 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat veel verschillende partijen zich bezighouden met (het toezicht op) de naleving van wettelijke bepalingen om de getrouwheid, rechtmatigheid, doelmatig- en doeltreffendheid van het gemeentebestuur te waarborgen;

overwegende, dat deze stapeling van controles onnodige lasten voor gemeenten oplevert, waar de lasten die bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek, provincie en Rijk maken voor het verwerken van de gemeentelijke informatie bovendien nog bij opgeteld dienen te worden;

overwegende, dat een verantwoordelijke efficiencyslag kan worden gemaakt, zonder dat dit ten koste gaat van de controle en transparantie;

verzoekt de regering in overleg met de gemeenten tot een plan te komen om de controledrukte te verminderen en de Kamer hierover voor 15 juni 2011 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouw

Heijnen

Dibi