32 500 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011

Nr. 24 MOTIE VAN DE LEDEN HEIJNEN EN SCHOUW

Voorgesteld 2 december 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat commissarissen der Koningin en burgemeesters een belangrijke rol hebben bij het handhaven van de integriteit in hun provincies en gemeenten;

overwegende, dat deze rol niet is vastgelegd in wet- en regelgeving en daaraan wel behoefte bestaat;

verzoekt de regering wijziging van de Gemeente- en Provinciewet voor te bereiden die voorziet in de rol van commissarissen der Koningin en burgemeesters bij integriteitshandhaving,

en gaat over tot de orde van de dag.

Heijnen

Schouw

Naar boven