32 500 IXA Vaststelling van de begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2011

Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 december 2010

Hierbij heb ik het genoegen u het Jaarbericht van het Agentschap van de Generale Thesaurie van het ministerie van Financiën, de Outlook 20111 , aan te bieden. Het jaarbericht gaat in op de omvang van de financieringsbehoefte van de Nederlandse Staat voor 2011 en beschrijft hoe het Agentschap van plan is deze in te vullen. Het jaarbericht kijkt tevens terug op de financiering van de staatsschuld in 2010.

De financiering van de staatschuld in 2010 is uitgevoerd volgens het financieringsplan zoals opgenomen in het vorige jaarbericht. Voor het jaar 2010 had het Agentschap gepland om ongeveer € 50 miljard op de kapitaalmarkt te financieren door middel van de uitgifte van staatsobligaties. Uiteindelijk is het beroep op de kapitaalmarkt uitgekomen op € 51,9 miljard. De rest van de financieringsbehoefte van in totaal € 118,9 miljard is volgens plan op de geldmarkt gefinancierd.

In 2011 zal de verwachte financieringsbehoefte € 117,1 miljard bedragen. Dit bedrag bestaat uit aflossingen van leningen op de kapitaalmarkt, de herfinanciering van de uitstaande korte schuld aan het einde van 2010 en het verwachte kastekort in de begroting.

Het Agentschap verwacht ongeveer € 50 miljard op de kapitaalmarkt te financieren. De financiering op de kapitaalmarkt vindt plaats door de uitgifte van drie nieuwe staatsleningen; een 3-jaars, een 5-jaars en een 10-jaars lening. Daarnaast blijft het Agentschap oude staatsleningen heropenen. Het Agentschap behoudt tevens de mogelijkheid open om in 2011 een staatslening in Amerikaanse dollars uit te geven, indien dit een financieringsvoordeel oplevert.

De resterende financieringsbehoefte van € 67,1 miljard zal wordt gefinancierd op de geldmarkt, voornamelijk via schatkistpapier en commercial paper. Wanneer de financieringsbehoefte gedurende het jaar wijzigt, bijvoorbeeld door mee- of tegenvallers in de begroting, wordt dit in eerste instantie opgevangen in de geldmarkt. Meer details over het financieringsplan vindt u in de Outlook 2011.

De minister van Financiën,

J. C. de Jager


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Naar boven