32 500 IXA Vaststelling van de begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2011

Nr. 5 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 1 november 2010

Artikel I

In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2011 wordt de begrotingsstaat gewijzigd als volgt (bedragen x € 1 000):

Art.

Omschrijving

Stand van ontwerpbegroting vóór Nota van wijziging

Stand van ontwerpbegroting na Nota van wijziging

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

43 425 849

52 392 541

 

41 669 420

52 585 223

        
 

Beleidsartikelen

 

43 425 840

52 392 541

 

41 669 411

52 585 223

        

1

Financiering staatsschuld

39 304 661

39 304 661

50 867 077

39 308 274

39 308 274

51 059 759

2

Kasbeheer

4 121 179

4 121 179

1 525 464

2 361 137

2 361 137

1 525 464

        
 

Niet-beleidsartikel

9

9

0

9

9

0

3

Nominaal en Onvoorzien

9

9

0

9

9

0

Toelichting

Algemeen

In deze nota van wijziging worden de begrotingsaanpassingen voor 2011 voorvloeiend uit het Regeerakkoord in de onderhavige begroting doorgevoerd.

Mutaties artikelsgewijs

Art.

Omschrijving

2011

2012

2013

2014

2015

 

uitgaven (x € 1 mln.)

     

1

Financiering staatsschuld

4

– 46

– 229

– 571

– 1 054

2

Kasbeheer

– 1 760

– 2 089

– 3 739

– 2 379

– 945

       
 

ontvangsten (x € 1 mln)

     

1

Financiering staatsschuld

193

– 2 665

– 6 101

– 9 974

– 12 085

2

Kasbeheer

 

11

– 28

– 27

34

Uitgaven

Rentelasten (artikel 1)

Als gevolg van maatregelen uit het regeerakkoord valt de staatsschuld de komende jaren lager uit. Dit geeft lagere rentelasten.

Ontmantelen AOW-spaarfonds (artikel 2)

In lijn met het advies van de Studiegroep Begrotingsruimte wordt het Spaarfonds AOW opgeheven. Hierdoor vervalt vanaf 2011 de rente AOW-spaarfonds op artikel 2 van hoofdstuk IXA. Tevens is de renteraming en rekening-courant van de sociale fondsen aangepast.

Ontvangsten

Uitgaven staatsleningen (artikel 1)

Door de lagere staatsschuld als gevolg van maatregelen uit het regeerakkoord worden minder staatsleningen uitgegeven. Deze tellen mee als ontvangsten artikel 1.

Rente Sociale Fondsen (artikel 2)

Door maatregelen uit het regeerakkoord is de renteraming van de sociale fondsen aangepast.

De minister van Financiën,

J.C. de Jager

Naar boven