32 500 IXA Vaststelling van de begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2011

Nr. 3 NADER RAPPORT

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State)

Blijkens het advies d.d. 13 september 2010, nr. W06.10 0383/III kan de Afdeling advisering van de Raad van State zich verenigen met bovenvermelde begroting.

Inmiddels is het noodzakelijk gebleken in bovenvermelde begroting een aantal wijzigingen aan te brengen.

Het totaal van de uitgaven komt daarmee op EURO 43 425 849 000 en de ontvangsten op EURO 52 392 541 000.

De wijzigingen betreffen aanpassingen in artikel 1 nationale schuld en artikel 2 kasbeheer. De aanpassingen zijn naar aanleiding van de Macro Economische Verkenning.

De Memorie van Toelichting is met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.

De Minister van Financiën,

J. C. de Jager

Naar boven