32 500 IXA Vaststelling van de begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2011

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

21 september 2010

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2011 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën,

Vaststelling van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2011
Begrotingsstaat (IXA) behorende bij de Wet van .... ..., Stb. ...
Begroting 2011
Nationale Schuld
(x € 1 000)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

43 425 849

43 425 849

52 392 541

     
 

Beleidsartikelen

43 425 840

43 425 840

52 392 541

1

Financiering staatsschuld

39 304 661

39 304 661

50 867 077

2

Kasbeheer

4 121 179

4 121 179

1 525 464

     
 

Niet-beleidsartikel

9

9

0

3

Nominaal en Onvoorzien

9

9

0

Aandeel in ontvangsten IXA (x € 1 000)

Aandeel in ontvangsten IXA (x € 1 000)

Aandeel in uitgaven IXA (x € 1 000)

Aandeel in uitgaven IXA (x € 1 000)
Naar boven