32 500 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2011

Nr. 8 MOTIE VAN HET LID VAN DAM

Voorgesteld 2 december 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er op de BES-eilanden sprake is van financiële overgangsproblemen sinds de eilanden op 10 oktober 2010 als openbaar lichaam zijn toegetreden tot het Nederlandse staatsbestel;

overwegende, dat het in dit kader wenselijk zou zijn dat een onafhankelijke instantie systematisch blijft rapporteren over de financiële situatie van de BES-eilanden;

overwegende, dat het College financieel toezicht van 2007 tot 2010 deze rol al vervuld heeft;

verzoekt de regering het College financieel toezicht tot de evaluatie van de nieuwe staatkundige verhoudingen in 2015 halfjaarlijks aan de rijksministerraad te laten blijven rapporteren over de financiële situatie van de BES-eilanden en deze rapportages samen met de halfjaarlijkse rapportages over Curaçao en Sint-Maarten door te sturen naar de Tweede Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dam

Naar boven