32 500 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2011

Nr. 18 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DAM

Voorgesteld 7 december 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat Curaçao en Sint-Maarten op 10 oktober 2010 autonome landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden zijn geworden;

overwegende, dat zowel op Curaçao als op Sint-Maarten zich sindsdien zorgelijke politieke en bestuurlijke ontwikkelingen hebben voorgedaan waarbij mogelijk in strijd is gehandeld met principes van deugdelijk bestuur;

overwegende, dat zowel Curaçao als Sint-Maarten tevens te kennen hebben gegeven uit te willen komen onder de met Nederland gemaakte afspraken en dat getracht is de consensusrijkswetten en het financieel toezicht te omzeilen;

van mening, dat het in licht van deze situatie wenselijk is om nader inzicht te krijgen in de politieke en bestuurlijke ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan sinds Curaçao en Sint-Maarten een autonome status binnen het Koninkrijk hebben verkregen;

verzoekt de regering de Kamer hierover in januari 2011 te informeren en daarbij tevens verslag te doen van het overleg met de Koninkrijkspartners over deze onderwerpen tijdens het bezoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die maand aan het Caribische gedeelte van het Koninkrijk,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dam

Naar boven