32 500 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2011

Nr. 13 MOTIE VAN HET LID VAN GENT C.S.

Voorgesteld 2 december 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de staatkundige verhoudingen in het Koninkrijk der Nederlanden met ingang van 10 oktober 2010 zijn gewijzigd, waardoor Bonaire, Sint Eustatius en Saba openbare lichamen van Nederland zijn geworden;

overwegende, dat de bijzondere geografische en sociaaleconomische omstandigheden van de BES-eilanden eraan in de weg staan om deze eilanden als gewone openbare lichamen te behandelen;

overwegende, dat het gewenst is dat er voor de BES-eilanden een aanspreekpunt is;

verzoekt de regering om de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te wijzen als aanspreekpunt voor de BES-eilanden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gent

Van Dam

Hachchi

Van Raak

Naar boven