32 500 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2011

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID HACHCHI C.S.

Voorgesteld 2 december 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in het Waddenfonds gestreefd wordt naar duurzame economische ontwikkeling en een substantiële transitie naar een duurzame energiehuishouding op de Waddeneilanden;

overwegende, dat de specifieke omstandigheden in het Caribische deel van het Koninkrijk kansen bieden om nieuwe technieken toe te passen die kunnen bijdragen aan een duurzame energiehuishouding;

verzoekt de regering om in overleg met de BES-eilanden in navolging van het Waddenfonds doelstellingen op het gebied van duurzame energiehuishouding te formuleren en hieraan in het BES-fonds effectindicatoren te koppelen en over de voortgang op deze indicatoren jaarlijks te rapporteren aan de Kamer;

verzoekt de regering tevens actief de uitwisseling van ervaringen en best practices tussen de BES-eilanden en de Waddeneilanden op het gebied van duurzame energiehuishouding te bevorderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hachchi

Van Gent

Ortega-Martijn

Van Dam

Naar boven