Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-I nr. 16

32 500 I Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2011

Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 mei 2011

Tijdens de behandeling van de begroting de Koning (begroting I) op 8 oktober 2009 (Handelingen II 2008/09, nr. 11, blz. 769–803) heeft mijn ambtsvoorganger toegezegd na te gaan of de activiteiten van het Koninklijk Huis beter belicht kunnen worden.

Deze ambitie past in het bredere streven tegemoet te komen aan de maatschappelijke vraag naar informatie over het Koninklijk Huis. Dat heeft geleid tot het eerste Jaaroverzicht Koninklijk Huis, dat ik u hierbij doe toekomen1. Dit jaaroverzicht over 2010 vormt een aanvulling op bestaande instrumenten om de activiteiten van het Koninklijk Huis zichtbaar te maken en bevat een overzicht van publieke optredens, werkbezoeken in binnen- en buitenland en andere activiteiten van Hare Majesteit de Koningin, Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden. In die zin moet dit jaaroverzicht ook worden onderscheiden van de financiële verantwoording over de uitgaven van het Koninklijk Huis in het jaarverslag van begroting I.

In 2011 zullen de kosten van dit eerste jaaroverzicht ten laste worden gebracht van artikel 3 van de begroting van de Koning (incidenteel). Vanaf 2012 zal het jaaroverzicht (structureel) worden gefinancierd uit artikel 2 van de begroting van de Koning, binnen het hiervoor beschikbare begrotingsbedrag.

Dit jaar is vanwege het ontwikkeltraject de publicatie in mei. Er wordt naar gestreefd in de toekomst het jaaroverzicht sneller na het afsluiten van het kalenderjaar te publiceren.

DE MINISTER-PRESIDENT,

minister van Algemene Zaken,

M. Rutte


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.