Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-I nr. 1

32 500 I Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2011

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

21 september 2010

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2011 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 3

  • 1. Voor het jaar 2011 komt artikel 1, eerste lid, onder d, van de Comptabiliteitswet 2001 te luiden:

    • d. de begroting van de Koning.

  • 2. Voor het jaar 2011 komt artikel 8, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 te luiden:

  • 1. De begroting van de Koning bevat de uitkeringen aan de leden van het koninklijk huis, alsmede de uitgaven die functioneel samenhangen met het koningschap.

  • 3. Voor het jaar 2011 komt artikel 57, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 te luiden:

  • 1. Het jaarverslag met betrekking tot de begroting van de Koning bevat in aansluiting op artikel 8, eerste lid, de gerealiseerde uitkeringen aan de leden van het koninklijk huis, alsmede de uitgaven die functioneel samenhangen met het koningschap.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister-President,

Minister van Algemene Zaken,

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2011
Begrotingsstaat (I) behorende bij de Wet van .............. 20.., Stb...
Begroting 2011
De Koning
Bedragen x € 1 000
  

(1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

39 170

nihil

     
 

Niet-beleidsartikelen

39 170

39 170

nihil

01

Grondwettelijke uitkering aan de leden van het koninklijk huis

7 155

7 155

nihil

02

Functionele uitgaven van de Koning

26 407

26 407

nihil

03

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

5 608

5 608

nihil