Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-E nr. A

32 500 E Vaststelling van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW voor het jaar 2011

A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET

16 december 2010

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren en dat overigens de inrichting van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Spaarfonds AOW moet geschieden met inachtneming van de bepalingen van de Wet van 16 december 2004 (Stb. 2005, nr. 36);

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW voor het jaar 2011 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro?s.

Artikel 2a

In afwijking van de artikelen 86, zevende lid, en 87, eerste en derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen wordt:

  • a. het gerealiseerde batig saldo van het Spaarfonds AOW van het begrotingsjaar 2010 niet ten gunste gebracht van de begroting van het Spaarfonds AOW van het jaar 2011;

  • b. voor het begrotingsjaar 2011 geen bijdrage ten gunste van het Spaarfonds AOW gebracht.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

De Minister van Financiën,

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW voor het jaar 2011

Begrotingsstaat inzake het Spaarfonds AOW behorende bij de Wet van ..........., Stb......

Begroting 2011

(x € 1 000)

 

(1)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

01 01

Bijdrage van de begroting van het Ministerie van SZW (XV) ter aanvullende financiering van het Ouderdomsfonds

  

0

     

01 02

Rente-ontvangsten

  

0

     
 

Sub-totaal

  

0

     

07

Na-/voordelig eindsaldo vorig jaar (t-1)

  

0

     
 

Sub-totaal

  

0

     

08

Na-/voordelig eindsaldo begrotingsjaar (t)

  

0

     
 

TOTAAL

  

0