Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-E nr. 3

32 500 E Vaststelling van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW voor het jaar 2011

Nr. 3 HERDRUK 1 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 1 november 2010

Artikel I

In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW voor het jaar 2011 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a.

De begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW wordt als volgt gewijzigd (bedragen x € 1 000):

Art.

Omschrijving

Stand van ontwerpbegroting vóór Nota van Wijziging

Stand van ontwerpbegroting na Nota van Wijziging

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

01 01

Bijdrage van de begroting van het Ministerie van SZW (XV) ter aanvullendefinanciering van het Ouderdomsfonds

  

3 426 041

  

0

        

01 02

Rente-ontvangsten

  

1 939 617

  

0

        

07

Na-/voordelig eindsaldo vorig jaar (t-1)

  

45 510 560

  

0

        

08

Na-/voordelig eindsaldo begrotingsjaar (t)

  

50 876 218

  

0

b.

De (sub-)totaaltellingen in de begrotingsstaat worden met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.

Artikel II

Na artikel 2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2a

In afwijking van de artikelen 86, zevende lid, en 87, eerste en derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen wordt:

  • a. het gerealiseerde batig saldo van het Spaarfonds AOW van het begrotingsjaar 2010 niet ten gunste gebracht van de begroting van het Spaarfonds AOW van het jaar 2011;

  • b. voor het begrotingsjaar 2011 geen bijdrage ten gunste van het Spaarfonds AOW gebracht.

Toelichting

In lijn met het advies van de Studiegroep Begrotingsruimte (bijlage bij brief van de minister van Financiën aan de Tweede Kamer, Kamerstukken 32 123, nr. 52) wordt het Spaarfonds AOW opgeheven. Dit geschiedt met ingang van 2012. Vooruitlopende op de opheffing van het Spaarfonds wordt geregeld dat in 2011 geen bijdrage ten gunste van het Spaarfonds AOW wordt gebracht en het eindsaldo van het voorgaande jaar niet wordt meegenomen.

In de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) is het Spaarfonds AOW geregeld. Bepaald is dat een gerealiseerd batig saldo van enig jaar ten gunste wordt gebracht van het daaropvolgende jaar. Tevens komt jaarlijks een bijdrage ten gunste van het Spaarfonds en wordt bepaald dat deze elk jaar een zeker bedrag hoger is dan de bijdrage van het voorafgaande jaar. Omdat is besloten dat het saldo en de bijdrage niet meer ten gunste van het Spaarfonds worden gebracht met ingang van 2011, wordt voor het begrotingsjaar 2011 afgeweken van de desbetreffende bepalingen in de Wfsv. Met de voorgestelde wijzigingsbepalingen in artikel 2a wordt dat gerealiseerd.

In 2011 zal een wetsvoorstel worden ingediend waarmee de bepalingen in de Wfsv die betrekking hebben op het Spaarfonds AOW zullen worden ingetrokken met ingang van 1 januari 2012.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

de minister van Financiën,

H. J. G. Kamp


XNoot
1

Herdruk in verband met een correctie in de opmaak.