32 500 C Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2011

Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 februari 2011

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft mij verzocht u uiterlijk 15 februari te informeren over de stand van zaken over het nieuwe verdeelmodel voor het provinciefonds. In deze brief presenteer ik de stand van zaken en geef ik aan op welke termijn het verdeelmodel naar verwachting wordt afgerond. Ik ga ook kort in op de planning van het gemeentefonds conform uw verzoek van 14 januari (uw brief met kenmerk 32 500 B, nr. 11/2011D01606).

Stand van zaken Provinciefonds

Voor het nieuwe verdeelmodel moeten nieuwe uitgavenclusters worden gemaakt. Provincies hebben hiervoor gegevens aangeleverd, die ook zijn geaccordeerd door de provincies. Dit onderzoek is nog niet afgerond.

Het nieuwe verdeelmodel maakt meer dan eerder onderscheid tussen beheer- en ontwikkeltaken, zodat beter aangesloten wordt bij het uitgangspunt van kostenoriëntatie. De gelden die samenhangen met beheertaken (het beheerdeel) zijn goed te vatten in een verdeelmodel met maatstaven. De complexiteit daarvan zit daarin dat ontwikkeltaken, naar hun aard projectmatige opgaven, samenhangen met het gewenste bestuurlijke profiel van provincies waarover nu gesproken wordt.

Het beheerdeel is eenvoudiger en sneller vast te stellen dan het ontwikkeldeel. Op uitdrukkelijk verzoek van de provincies heb ik besloten om de resultaten over het beheerdeel van het provinciefonds niet apart naar buiten te brengen. De provincies hebben daarvoor zwaarwegende argumenten. Voor het zorgvuldig in kaart brengen van de ontwikkelingsgerichte verantwoordelijkheden van provincies heb ik, vanwege de hierboven beschreven complexiteit, meer tijd nodig.

Ik streef ernaar om zo spoedig mogelijk de eerste resultaten van de nieuwe verdeling inclusief de effecten per provincie inzichtelijk te hebben en bekend te maken. De cijfers zullen daarna nog in verdeelformules moeten worden omgezet. Ik streef ernaar in de meicirculaire het complete beeld beschikbaar te hebben, zodat de provincies zich bij het opstellen van de begroting van 2012, waarin ook de effecten van de nieuwe collegeprogramma’s worden verwerkt, kunnen baseren op de nieuwste cijfers.

Tijdpad gemeentefonds

In mijn brief van 6 december 2010 (Kamerstuk 32 500 B, nr. 10) met betrekking tot het openbaar maken van de data van het POR-onderzoek gemeentefonds heb ik u geïnformeerd over het indelen van het onderzoek in twee fases. De eerste fase van het onderzoek moet resultaten opleveren op basis waarvan de fondsbeheerders kunnen besluiten of en in welke richting de verdeling en het volume van één of meerdere clusters dient te worden aangepast. De resultaten van de eerste fase zullen wij eerst aan de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken voorleggen alvorens over te gaan tot de tweede fase, waarin het nieuwe verdeelmodel nader zal worden uitgewerkt. Naar verwachting zullen wij u over de resultaten van de eerste fase informeren in de komende maand juni.

Mede namens de staatssecretaris van Financiën,

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner

Naar boven