32 500 B Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2011

32 500 C Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2011

Nr. 5 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 oktober 2010

Hierbij doe ik u een afschrift toekomen van de septembercirculaire 2010 van het gemeentefonds resp. het provinciefonds. Ik heb deze circulaires onlangs verzonden aan de gemeente- en provinciebesturen1.

Mede namens de minister van Financiën,

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Naar boven