32 500 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2011

Nr. 44 MOTIE VAN HET LID LUCAS C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 13 december 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat projecten op het gebied van waterveiligheid en zoetwatervoorraad vaak gekoppeld kunnen worden aan ambities op andere beleidsterreinen zoals natuur, recreatie en waterkwaliteit;

voorts overwegende, dat deze integrale benadering gewenst is, mits het niet leidt tot vertragingen, kostenverhoging of compromissen die het belang van waterveiligheid en de zoetwatervoorraad ondermijnen;

verzoekt de regering bij projecten in het kader van Ruimte voor de Rivier, het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het Deltaprogamma een helder onderscheid te maken in opgaven rondom waterveiligheid en zoetwatervoorraad en ambities op andere beleidsterreinen, waarbij de opgaven leidend zijn;

verzoekt de regering voorts bij de financiële verantwoording over deze projecten dit onderscheid ook inzichtelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Lucas

Koppejan

De Mos

Naar boven