32 500 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2011

Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 november 2010

Met deze brief informeer ik u, mede namens de staatssecretaris, over de uitkomsten van de bestuurlijke overleggen MIRT. Deze zijn 9, 10 en 11 november 2010 gevoerd met alle landsdelen. Hierbij waren tevens de ministeries van BZK en EL&I hoogambtelijk vertegenwoordigd.

Deze overlegronde is door de staatssecretaris en mij vooral benut om kennis te maken met de bestuurders en de betreffende landsdelen. Ieder landsdeel heeft aan de hand van de gebiedsagenda een inleiding verzorgd met het accent op de belangrijkste ruimtelijk opgaven in het gebied. Per landsdeel is een beperkt aantal inhoudelijke punten besproken. Ook zijn de in de ambtelijke vooroverleggen voorbereide hamerstukken afgehandeld. Voorts is medegedeeld dat in de bestuurlijke overleggen voortaan plaats is ingeruimd voor de bespreking van projecten (van onderzoek tot realisatie) die onder het Deltaprogramma vallen.

De weergave van de gemaakte afspraken treft u in bijlage 1a en 1b bij deze brief1.

Verder zijn relevante passages uit het Regeerakkoord besproken. Voor een nadere uiteenzetting verwijs ik u graag naar de beleidsbrief Infrastructuur en Milieu, die u gelijktijdig met deze brief heeft ontvangen.

Bij deze brief zijn de volgende bijlagen opgenomen1, te weten: de rapportage De onorthodoxe benadering bij gebiedsontwikkeling (bijlage 2), het Actieplan N200 Halfweg (bijlage 3), de voortgangsrapportage Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP) najaar 2010 (bijlage 4) en de startbeslissing van de MIRT-verkenning voor de A58 knooppunt Sint Annabosch–Galder (bijlage 5).

De staatssecretaris en ik kijken terug op een geslaagde kennismaking met de regionale bestuurders en de belangrijkste ruimtelijke opgaven in de verschillende landsdelen. Wij hebben het overleg als prettig en constructief ervaren en zijn voornemens de aanpak van gebiedsgerichte benadering en integrale besluitvorming van onze voorgangers te continueren.

De minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven