Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-A nr. 1

32 500 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2011

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

21 september 2010

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld, dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren en dat overigens de inrichting van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Infrastructuurfonds moet geschieden met inachtneming van de bepalingen van de Wet op het Infrastructuurfonds (Stb. 1993, 319);

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2011 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven of op na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2011
Begrotingsstaat inzake het Infrastructuurfonds behorende bij de Wet van ... 2011, Stb. ...
Begroting 2011
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijke vastgestelde begroting

  

Verplichtingen (x € 1 000)

Uitgaven (x € 1 000)

Ontvangsten (x € 1 000)

11

Hoofdwatersystemen

781 215

1 008 689

114 300

12

Hoofdwegennet

3 673 148

3 032 303

159 772

13

Spoorwegen

2 563 179

2 435 678

29 000

14

Regionaal, lokale infrastructuur

159 787

231 355

0

15

Hoofdvaarwegennet

1 105 352

928 122

56 874

16

Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer

370 609

658 605

20 186

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

132 220

0

0

18

Overige uitgaven en ontvangsten

20 920

27 103

5 525

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

  

7 936 198

 

TOTAAL

 

8 321 855

8 321 855

Begrote uitgaven Infrastructuurfonds 2011 (in mln. €) (€ 8 322 mln.)

Begrote uitgaven Infrastructuurfonds 2011 (in mln. €) 				  (€ 8 322 mln.)

Begrote ontvangsten Infrastructuurfonds 2011 (excl. IF en BDU en in mln. €) (€ 386 mln.)

Begrote ontvangsten Infrastructuurfonds 2011 (excl. IF en 				  BDU en in mln. €) (€ 386 mln.)

Begrote uitgaven Infrastructuurfonds naar soort voor 2011 (€ 8 322 mln.)

Begrote uitgaven Infrastructuurfonds naar soort voor 2011 				  (€ 8 322 mln.)