32 473 Regels inzake de volkshuisvesting, de ruimtelijke ordening en het milieubeheer in de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES)

Nr. 15 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 november 2011

Hierbij doe ik u toekomen, ter voldoening van mijn toezegging gedaan in het wetgevingsoverleg betreffende het wetsvoorstel Regels inzake de volkshuisvesting, de ruimtelijke ordening en het milieubeheer in de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba («Wet VROM BES», Kamerstukken II serie 32 473), een overzicht van de milieuregelgeving voor de eilanden die voor de eerstkomende jaren geprogrammeerd staat.

Op verzoek van de Eerste Kamer wordt momenteel samen met de BES-eilanden een implementatieplan Wet VROM BES opgesteld. Van mijn brief aan de voorzitter van de Eerste Kamer ontvangt u op korte termijn een afschrift.

Gelet op de staatkundige status van de BES-eilanden wordt er geen Europese milieuregelgeving van kracht in Caribisch Nederland.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

J. J. Atsma

Toekomstige milieuregelgeving Caribisch Nederland

Overzicht van milieuregelgeving op IenM-terrein die gedurende de eerstkomende jaren van kracht zal worden in Caribisch Nederland. De al van kracht zijnde regelgeving (zoals bijvoorbeeld de Wet maritiem beheer BES of de Wet drinkwater BES) wordt hier buiten beschouwing gelaten.

Wetsniveau

 • Wet VROM BES: In behandeling bij de EK; gewenste datum van inwerkingtreden van (delen van) de Wet vrom BES is 1 januari 2012

Amvb niveau

 • Inrichtingen en activiteitenbesluit. Dit besluit omvat zowel de regels voor vergunningplichtige inrichtingen (zoals m.b.t. best beschikbare technieken en financiële zekerheid voor milieuschade) als de algemene regels voor inrichtingen die niet vergunningplichtig zijn. Daarnaast worden ook activiteiten en plannen aangewezen die MER-plichtig zijn. Snelle inwerkingtreding van dit besluit is gewenst onder meer met het oog op het reguleren van activiteiten met een grote milieu-impact zoals de uitbreiding van grote bedrijven. Consultatie van de eilandbesturen is voorzien begin volgend jaar. Er wordt naar gestreefd het besluit in de 2e helft van 2012 in werking te laten treden.

 • Besluit risico’s zware ongevallen BES: Dit besluit zal met name gelden voor de olieterminals aangezien dit inrichtingen zijn met grote risico’s voor het milieu, de arbeidsveiligheid en de externe veiligheid.

 • Besluit stoffen BES: In het Besluit stoffen BES zal regelgeving opgenomen worden betreffende de import en export van CFK’s en asbesthoudende stoffen.

Ministeriele regeling

 • Ministeriele regeling opstellen met betrekking tot kennisgevingformulier en transportformulier; dit is noodzakelijk ter uitvoering van de regels over in/uitvoer van afvalstoffen (verdrag van Basel).

 • Ministeriele regeling opstellen met betrekking tot financiële zekerheid (gevaarlijke afvalstoffen) op BES.

 • Uitvoeringsregeling Cartagena Protocol Bioveiligheid.

 • Implementatie van voor BES relevante delen ADR (vervoer gevaarlijke stoffen).

Eilandelijk regelgeving

De wet vrom BES biedt de basis voor de volgende door het eilandsbestuur zelf vast te stellen eilandelijke regelgeving

 • een huisvestingsverordening,

 • een bouwverordening,

 • een afvalstoffenverordening,

 • een afvalwaterverordening,

 • een afvalstoffenheffing en een rioolheffing, en

 • een verordening ten behoeve van de ruimtelijke ontwikkelingsplannen (opgenomen in de Wet grondslagen ruimtelijke ontwikkelingsplanning BES die in deze wet wordt gewijzigd).

Naar boven