32 472 EU-voorstel: Verordening voor de teelt van GGO-gewassen COM(2010) 375

Nr. 9 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 april 2011

Hierbij doe ik u de brief toekomen over de teelt van genetisch gemodificeerde organismen die heden aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal is verzonden.1 Daarmee geef ik invulling aan de toezegging van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu bij het AO Milieuraad van 8 maart 2011 (Kamerstuk 21 501-08, nr. 366), om het document van de Europese Commissie over de mogelijke gronden op grond waarvan lidstaten de teelt van ggo’s op hun grondgebied kunnen beperken of verbieden, aan de Eerste en Tweede Kamer te doen toekomen. Tevens doe ik u de brief toekomen die ik de Eerste Kamer op 16 december 2010 heb gestuurd1 over dit onderwerp. Daarmee geef ik invulling aan de toezegging die ik heb gedaan tijdens het AO over ggo’s op 16 november 2010 (kamerstuk 32 472, nr. 4).

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Naar boven